Информация за фирмата

Уеб сайтът на Лорен Нетуъркс се предоставя от Лорен Нетуъркс АД, работеща съгласно законите на България.
Лорен Нетуъркс АД е регистрирано в търговския регистър България, ЕИК BG201315150.

Изпълнителен директор: Севдалин Станев

Адрес: Бул. Цариградско шосе 133
Сграда БИЦ ИЗОТ , етаж 3, офис 313
1784 София, България
тел: +359 2 862 6000
E-мейл: office@lorennetworks.com

За въпроси към Лорен Нетуъркс АД, моля, посетете страницата за контакти, където можете да подадете уеб заявка за да се свържете с нас.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (GDPR)

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви информира:

 • какви лични данни събира Дружеството;
 • как, с каква цел и за какъв срок те се използват;
 • условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел;
 • условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност;
 • какви са правата Ви, свързани със защита на личните Ви данни.

 

 

Начин на събиране на лични данни

Личните данни се събират лично от субектите на данните или се предоставят на Дружеството от негови контрагенти-физически или юридически лица за целите на изпълнение на сключени договори за продажба, включително гаранционната отговорност, на стоки и услуги от страна на „Лорен Нетуъркс” АД. 
Контрагенти на дружеството предоставят на Дружеството и лични данни на свои представители в обем, необходим за осъществяване на комуникация и продажба. 

Категории лични данни, които събира Дружеството

Лични данни, които събираме за изпълнение на дейността си са:

 • Обикновени лични данни: имена, адрес, телефон, e-mail; 
 • Специални /чувствителни/ лични данни на служителите: здравен статус (медицински удостоверения, Болнични листи, Експертни решения на Териториална експертна лекарска комисия или на Национална експертна лекарска комисия и заключения на Служба по трудова медицина).

Цели и срок на обработката на личните данни

 • За сключване на трудови договори и спазване изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство се обработват обикновени и специални лични данни;

Обикновени лични данни се обработват за следните цели:

 • Провеждане подбор на кадри;
 • издаване на карти за достъп на служители;
 • счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения;
 • сключване на Застраховки Трудова злополука на служители;
 • осъществяване на контакт с представители на юридически лица-контрагенти;
 • осъществяване на поръчки на стоки и изпълнение на поръчки и договори за доставка на стоки и услуги, както и за нуждите на осигуряване на лицензи за използване на софтуер;
 • упражняване на права на потребителите, свързани с гаранционната отговорност;
 • провеждане на семинари и телемаркетинг, включително резервиране на места за настаняване;
 • статистически и маркетигнови цели – само при изрично изразено съгласие от субекта на данните.

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и целите на обработването им, а именно:

 • Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото и осигурителното законодателство;
 • Друга счетоводна документация съдържаща лични данни – 10+1 години oт датата на изготвяне;
 • Данните на лица, на които са предоставени лицензи за софтуер – до една година след изтичане на срока на предоставените права и според условията, описани в договора на продукта или услугата;
 • Данни на кандидати за работа – независимо дали са одобрени и поканени на интервюта или не, данните се съхраняват за срок от 1 година от датата на провеждане на съответната процедура за подбор на кадри.
 • Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента.

Категории получатели на лични данни. Трансфер на данни.

Данни се предоставят на:

 • НАП и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
 • юрист, адвокат или адвокатска кантора – при данни за неизпълнение на договор;
 • контрагенти на „Лорен Нетуъркс” АД – при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните;
 • Служба по трудова медицина – данни на служители за заключение за здравна пригодност;
 • Застрахователни дружества – за сключване на застраховки трудова злополука на служители;
 • Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;
 • Дружествата, поддържащи софтуера на Дружеството, имат достъп до IP-адреси, както и до базите данни с лицата;
 • Хотели – за нуждите на настаняване на командировани служители, на участници в семинари, обучения и телемаркетинг, организирани от Дружеството.

Лични данни на купувачи на лицензи на софтуер се предоставят в чужбина за нуждите на издаване им. Данните се предоставят на съответния лицензодател. 
Лични данни на лица, закупили продукти, се предоставят в чужбина за статистически и маркетингови цели. В този случай данните се предоставят на съответния производител на стоката и само при изрично изразено съгласие от субекта на данните. Лични данни в чужбина /на съответния производител/гаранционен сервиз се предоставят и за нуждите на реализиране на права по гаранционна отговорност. 
Лични данни се предоставят в трети страни извън Европейски съюз, а именно – САЩ, Япония, Китай, Корея, Тайван, Индия, Швейцария, Швеция когато производителят на съответната стока е със седалище и адрес на управление в съответната държава извън ЕС.

Във всички случаи „Лорен Нетуъркс” АД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. Същевременно Дружеството изисква от своите контрагенти, на които предоставя лични данни в съответствие с настоящата политика и действащото законодателство уверение, че спазват изискванията на Регламента.

Права на субектите на лични данни

В „Лорен Нетуъркс” АД длъжностно лице за защита на личните данни е Атанас Дайски. Можете да се свържете с него на e-atanas.dayski@lorennetworks.com или на телефон: 02/862 6000.

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „Лорен Нетуъркс“ АД чрез настоящият документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, на достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности). 
Имате право да поискате от „Лорен Нетуъркс“ АД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни. 
Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани, в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. 
Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на „Лорен Нетуъркс“ АД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции. 
Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването. 
Имате право да поискате трансфер на Вашите лични данни към друг Администратор.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail: atanas.dayski@lorennetworks.com като „Лорен Нетуъркс“ АД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Регламента, Закона за Защита на личните данни и актовете по прилагането му. 
Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика, има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни.

Предоставянето на лични данни от служители на „Лорен Нетуъркс“ АД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни от лица за контакт с контрагенти-юридически лица, лица-кандидати за работа/ е изискване на дружеството. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни с него не може да бъде сключен договор, нито може да бъде осъществена продажба на стоки и други продукти/доставка на услуги.

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Политиката за сигурност на „Лорен Нетуъркс“ АД може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България право на Европейския съюз, както и в случаите на промени в дейността или собствеността на дружеството. 
Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. Май 2018г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1. Условия за ползване

С достъпа до този сайт приемате следните Общи условия. Имате право само да използвате сайта и неговите услуги, ако сте съгласни да спазвате всички приложими закони и настоящите Общи условия.

 

2. Авторско право

Разрешението за използване, копиране и разпространение на документацията, публикувана от Лорен Нетуъркс АД на този Световен Уеб сървър, се предоставя, при условие, че всяко копие съдържа цялата информация за авторски права и че нито една част от документацията не се използва за търговски цели, а се ограничава до използване за информационни цели в рамките на една организация.

 

3. Точност на предоставената информация

Цялата информация, публикувана на този уебсайт, е предоставена без никакво представяне или гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, включително, но не ограничена до подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушение.
Всяка документация на Лорен Нетуъркс АД може да включва технически неточности или печатни грешки. Промени и допълнения могат да се правят от Лорен Нетуъркс АД периодично за всяка информация, съдържаща се тук.

 

4. Информация, предоставена от потребителя

Някои части на сайта съдържат информация, предоставена от посетителите на сайта. Примери са дискусионни форуми и коментари за публикации в блогове.

4.1. Отговорността на Лорен Нетуъркс АД за предоставената от потребителя информация

Сайтът действа като пасивен канал за онлайн разпространение на информацията, подадена от потребителя. Лорен Нетуъркс АД няма да покаже предварително информация и не е отговорен за скрининг или наблюдение на публикувани материали. Предоставената от потребителя информация не отразява вижданията на Лорен Нетуъркс АД и Лорен Нетуъркс АД няма задължение да следи, редактира или преглежда всяка информация, подадена от потребителя. Лорен Нетуъркс АД не поема никаква отговорност или отговорност, произтичащи от предоставената от потребителя информация.
Можем да съхраняваме и обработваме информацията, предоставена от потребителите на нашия сайт във всяка страна, в която Лорен Нетуъркс АД или нашите хостинг доставчици поддържат съоръжения. С използването на нашите услуги, вие се съгласявате с прехвърлянето на информацията, която изпращате между тези обекти, включително тези, разположени извън вашата страна.

4.2. Подходящо поведение при подаване на информация

Предоставената от Вас информация трябва да е правилна и да избягва езика и съдържанието, които други потребители могат да считат за неподходящи. Цялата въведена информация трябва да е в съответствие с местните закони.
Вие сте отговорни за собственото си поведение и комуникации и за всякакви последствия от това. Вие се съгласявате да използвате сайта само за изпращане и получаване на съобщения и материали, които са законни, правилни и свързани с контекста.
Като пример, а не като ограничение, вие се съгласявате, че когато използвате сайта, няма да:

а) да обезсилва, злоупотребява, тормози, преследва, заплашва или нарушава по друг начин законните права (като например правото на неприкосновеност на личния живот и публичност) на другите;

(б) да качвате, публикувате или по друг начин да предоставяте неподходящо, клеветническо, нецензурно или незаконно съдържание;

(в) да качите, публикувате или по друг начин да предоставяте съдържание, което нарушава патент, търговска марка, авторско право, търговска тайна или друго право на собственост на която и да е страна, освен ако не сте собственик на правата или имате разрешение от собственика или друг юридически обосновка за използване на такова съдържание;

г) да качвате, публикувате или по друг начин да предоставяте всяко друго съдържание, съобщение или съобщение, забранено от приложимото право, Общите условия или други приложими правила или указания;

(д) изтегляте всеки файл, публикуван от друг, който познавате или основателно трябва да знаете, не може да бъде законно разпределен по такъв начин;

е) се представя за друго лице или юридическо лице или фалшифицира или изтрива авторски права или наименования или етикети на произхода или източника на съдържание, софтуер или друг материал;

ж) популяризират или предоставят информация за обучение относно незаконни дейности;

з) насърчава физическа вреда или нараняване срещу всяка група или лице; или
(i) предават всички вируси, червеи, дефекти, троянски коне или всякакви предмети с разрушителен характер.

4.3. Злоупотреба с подадена от потребителя информация

Всеки потребител може да подаде сигнал за неправилна, подвеждаща или обидна информация или съдържание, което не съответства на настоящите Общи условия, като се свърже със системните администратори, като използва предоставената връзка.
Лорен Нетуъркс АД си запазва правото да премахва или променя информация, подадена от потребителя, която нарушава настоящите Общи условия без никаква отговорност към потребителя. Лорен Нетуъркс АД си запазва правото да изгони потребителите и да предотврати по-нататъшния им достъп до услугата за нарушаване на Общите условия или на закона.

 

4.4. Вашите права

Лорен Нетуъркс АД не претендира за собственост или контрол върху съдържанието, предоставено от вас. Вие или лицензодателят на трета страна, ако е уместно, запазвате всички патенти, търговски марки и авторско право върху каквато и да е информация, която изпращате и вие сте отговорни за защитата на тези права. С предоставянето на информация Вие предоставяте на Лорен Нетуъркс АД световен, неизключителен, безвъзмезден лиценз за възпроизвеждане, адаптиране и публикуване на информацията с цел показване и разпространение. Този лиценз се прекратява, когато такава информация бъде изтрита от уебсайта.

5. Поверителност

Лорен Нетуъркс счита, че неприкосновеността на личния живот е важен въпрос, затова изграждаме и управляваме нашите уеб услуги, като се има предвид защитата на неприкосновеността на личния живот.